Publicat 2020-12-14 11:22:34
Anca Chebles
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go Pipera
WhatsApp-Image-2020-12-11-at-11.28.40
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ullamcorper mattis lorem non. Ultrices praesent amet ipsum justo massa. Eu dolor aliquet risus gravida nunc at feugiat consequat purus. Non massa enim vitae duis mattis. Vel in ultricies vel fringilla.
Despre Anca Chebles

[:ro]Anca Chebles, francizată 5 to go de cinci ani, ne povestește de ce a ales antreprenoriatul în schimbul job-ului pe care obișnuia să-l aibă. Totodată, ne mărturisește cum a reușit să managerieze nu una, ci doua cafenele: 5 to go Hermes și 5 to go Pipera.

Motivul ce a stat la baza alegerii sale de a porni pe calea antreprenoriatului a fost în special dorința de a-și construi un program flexibil, mulat pe deciziile și nevoile sale: „Orele petrecute la muncă, atunci când lucrezi pentru altcineva, nu sunt întotdeauna cele mai flexibile și nu poți mereu să alegi cum vrei să lucrezi. Nu spun că dacă ești antreprenor vei lucra mai puțin sau mai eficient, însă când lucrezi pentru tine și beneficiezi direct de munca și programul tău, orele acelea câștigă un alt sens.”

Pentru Anca, țara noastră va rămâne întotdeauna locul pe care-l numește „acasă”. Aici s-a născut și a avut oportunitatea să învețe din experiențele acumulate de-a lungul anilor care au ajutat-o să ajungă unde este astăzi: „Nu am avut în plan să plec din țară, prin urmare opțiunea de a munci în România a venit de la sine. Din punct de vedere al accesibilității resurselor, mi-a fost mai ușor să pornesc un business în Romania în loc să plec în străinătate și să încep de acolo.”

Mai mult decât atât, conceptul 5 to go s-a potrivit perfect cu ideile și dorințele Ancăi: “În primul rand, faptul că e o franciză românească. Am deschis prima locație când 5 to go era la început și eram printre primele locații din București, însă conceptul unic și echipa ne-au ajutat să creștem business-ul și să sărbătorim în prezent 5 ani de la deschiderea primei locații.”

Deși când a preluat franciza nu avea deloc experiență antreprenorială, lucrând timp de 10 ani într-o corporație, a fost exact pasul de care avea nevoie pentru a se auto-depăși. Contactul cu diverse tipuri de clienți și provocările zilnice au ajutat-o să iasă din zona de confort și să își perfecționeze abilitățile de management.

Una dintre cele mai mari provocări pe care le-a întâmpinat a fost deschiderea celei de-a doua cafenele: „Fiind o fire dinamică și perseverentă, gestionarea și administrarea ambelor francize m-a ajutat să-mi dezvolt abilități de leadership, să-mi perfecționez relaționarea cu oamenii, să privesc din perspectiva comerciantului, ieșind astfel din zona de confort. Experiența pe care o dobândești având o franciză 5 to go vine la pachet cu numeroase beneficii, în special datorită clienților pe care îi întâlnim zilnic, care știu și iubesc conceptul.”

[:en]Anca Chebles, a five-year-old 5 to go franchisee, tells us why she chose entrepreneurship in exchange for the job she used to have. At the same time, she tells us how she handled to manage not one, but two cafes: 5 to go Hermes and 5 to go Pipera.

The reason behind her choice to embark on the path of entrepreneurship was especially the desire to build a flexible program, tailored to her decisions and needs: “The hours spent at work, when you work for someone else, are not always the most flexible and you can’t always choose how you want to work. I’m not saying that if you are an entrepreneur you will work less or more efficiently, but when you work for yourself and benefit directly from your work and schedule, those hours gain a different meaning. ”

For Anca, our country will always remain the place she calls “home”. Here she was born and had the opportunity to learn from the experiences gained over the years that helped her get to where she is today: “I had no plans to leave the country, therefore the option to work in Romania was the best decision. From the point of view of accessibility of resources, it was easier for me to start a business in Romania instead of going abroad and starting from there. ”

Moreover, the 5 to go concept fit perfectly with Anca’s ideas and desires: “First of all, the fact that it is a Romanian franchise. We opened the first location when 5 to go was at the beginning and we were among the first locations in Bucharest, but the unique concept and the team helped us to grow the business and to celebrate 5 years since the opening of the first location.

Although when she took over the franchise she had no entrepreneurial experience at all, working for 10 years in a corporation, it was exactly the step she needed to overcome herself. The contact with various types of clients and the daily challenges, helped her get out of the comfort zone and to improve her management skills.

One of the biggest challenges she faced was the opening of the second cafe: “Being dynamic and persevering, the management and administration of both franchises helped me to develop leadership skills, to improve my relationship with people, to look from the merchant’s perspective, thus stepping out of the comfort zone. The experience you gain with a 5 to go franchise comes with many benefits, especially thanks to the customers we meet every day, who know and love the concept. ”

Concluzie
Morbi sed imperdiet in ipsum, adipiscing elit dui lectus. Tellus id scelerisque est ultricies ultricies. Duis est sit sed leo nisl, blandit elit sagittis. Quisque tristique consequat quam sed. Nisl at scelerisque amet nulla purus habitasse. Nunc sed faucibus bibendum feugiat sed interdum. Ipsum egestas condimentum mi massa. In tincidunt pharetra consectetur sed duis facilisis metus. Etiam egestas in nec sed et. Quis lobortis at sit dictum eget nibh tortor commodo cursus. Odio felis sagittis, morbi feugiat tortor vitae feugiat fusce aliquet. Nam elementum urna nisi aliquet erat dolor enim. Ornare id morbi eget ipsum. Aliquam senectus neque ut id eget consectetur dictum. Donec posuere pharetra odio consequat scelerisque et, nunc tortor. Nulla adipiscing erat a erat. Condimentum lorem posuere gravida enim posuere cursus diam.