Publicat 2020-11-06 13:25:43
Petru Grădinariu
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go
WhatsApp-Image-2020-11-06-at-12.25.14
Despre Petru Grădinariu

[:ro]Petru Grădinariu, francizat 5 to go, deține deja două locații, pe care el le consideră „afaceri de familie”. Aflăm împreună cum a luat decizia să-și pornească propiul business și de ce a ales 5 to go.

În 2019, după mai bine de 15 ani de muncă într-o corporație din industria pharma, Petru s-a hotărât să facă pasul către antreprenoriat. În mijlocul anului trecut a deschis, în franciză, cafeneaua 5 to go Moxa: „A fost un vis mai vechi de al meu, precum și o promisiune făcută soției mele atunci când ne-am mutat în București. Așa că pe 1 August 2019 am deschis prima cafenea în Piața Sfinții Voievozi, zona Moxa. Un an mai tărziu, că urmare a dorinței de a ne consolida busniss-ul, am deschis cafeneaua studio 5 to go Cinema Gloria, în zona parcului IOR.”

Petru s-a născut în Bucovina, așa că și-a dorit mult să rămână în Romania pentru a-și dezvolta business-ul alături de familie. Totodată, el conidera că în București există multe oportunități de dezvoltare, atât pentru el, cât și pentru copiii lui: „Ne doream ca ei să nu fie nevoiți să facă schimbări din cauza afacerii pe care o implementam, ci dimpotrivă, afacerea să fie un loc în care ei să poată să se implice și să aducă un plus de valoare. De aceea mi-a plăcut să spun intodeauana că avem o afacere de familie în care toată lumea este implicată.”

Deși intial plecase la drum cu o altă idee, deschiderea unei cafenele a reprezentat pentru Petru un vis mai vechi pe care a reușit să-l împlinească alături de 5 to go: „Având o experiență îndelungată de business, am analizat mai multe scenarii plecând de la ideea de a dezvolta un brand propriu sau de a lua o franciză. În cele din urmă, scenariul francizei avea mai multe plusuri, iar decizia a fost una firească.”

Încă de când a descoperit brandul 5 to go, el a fost plăcut impresionat de concept, iar întâlnirea cu Radu Savopol, fondatorul francizei, i-a confirmat că aceasta este decizia corectă: „Dezvoltarea și consolidarea ulerioară a business-ului, mai ales în perioada de panademie ce avea să urmeze, nu a făcut decât să-mi reconfirme cât de important este să fii sub „pălăria” unui partener cu experiență.”

Petru consideră că indiferent de cât de multă experiență ai avea, antreprenoriatul își pune amprenta atât în dezvoltarea profesională cât și în cea personală. Profesional, i-a dat șansa să utilizezeze know how-ul dobândit în anii de corporație și să-l amplifice: „Aș putea spune că în contextul actual, agilitatea și flexibilitatea pe care ți le oferă poziția de antreprenor reprezintă un factor critic de succes al business-ului.” Pe plan personal, antreprenoriatul i-a adus o mulțime de experiențe frumoase datorită momentelor petrecute alături de clienți: „Este mare lucru să ai șansa să întâlnești și să povestești cu diferiți oameni, fiecare interacțiune fiind una diferită și interesantă.”

De când a deschis și până în prezent, Petru s-a ghidat după trei elemente pe care el le consideră cele mai semnificative în conducerea afacerii sale. Primul este legat de experiența completă pe care își dorește să le-o ofere clienților: „Cafeaua nu este doar despre produsul în sine, chiar dacă acesta este unul de o calitate foarte bună. Este despre povestea pe care o spune și pe care clientul o duce mai departe cu el. Această experiență se construiește fiind atent la toate cele cinci simțuri de bază ale clientului: gust, văz, auz, miros și atingerea.”

Al doilea aspect important pentru el este să reușești să construiești o comunitate în jurul cafenelei: „Pentru asta este necesar să fii prezent în cafenea, să-ți cunoști produsele, să-ți cunoști clienții foarte bine și să creezi un mediu plăcut în care lumea să vină și să vrea să stea la o poveste, fie ea și doar de cinci minute.”

Al treilea aspect este prezența în social media. În ziua de astăzi, orice business trebuie promovat atât în offline, cât și în online. De partea aceasta se ocupă fiul lui, Rareș: „Băiatul meu care este în clasa a XII-a și este mult mai apropiat de modul de a gândire al segmentului nostru de clienți. Sunt foarte mândru de modul în care o face. Pot spune că prezența în social media este un alt factor cheie care au contribuit la succesul pe care l-a avut business-ul până acum.”

Așadar, pentru Petru, antreprenoriatul este despre curaj și încredere: „Atunci când pui suflet și muncești cu spor și inspirație ca să excelezi în crearea unor experiențe memorabile clienților tai, când ai un partener în francizor, pe care să te bizui, și când iți place ceea ce faci, treci mult mai ușor peste orice provocare, fie că se cheamă pandemie sau criză economică sau orice altceva.”

[:en]Petru Grădinariu, franchised 5 to go, already owns two locations, which he considers “family business”. We find out together how he decided to start his own business and why he chose 5 to go.

In 2019, after more than 15 years of working in a corporation in the pharma industry, Petru decided to take the step towards entrepreneurship. In the middle of last year, he opened, in a franchise, the 5 to go Moxa cafe: “It was a dream of mine, as well as a promise I made to my wife when we moved to Bucharest. So on August 1, 2019 we opened the first cafe in Sfinții Voievozi Square, Moxa area. A year later, as a result of the desire to consolidate our business, we opened the studio café 5 to go Cinema Gloria, in the IOR park area. ”

Petru was born in Bucovina, so he really wanted to stay in Romania to develop his business with his family. At the same time, he considered that there are many development opportunities in Bucharest, both for him and for his children: “We wanted them not to have to make changes because of the business we were implementing, but on the contrary, the business to be a place where they can get involved and add value. That’s why I always liked to say that we have a family business in which everyone is involved. “

Although he had initially set out on a different idea, opening a café was an older dream for Petru, which he managed to fulfill with 5 to go: “Having a long business experience, I analyzed several scenarios starting from to the idea of ​​developing your own brand or taking a franchise. In the end, the franchise scenario had several pluses, and the decision was a natural one.

Ever since he discovered the 5 to go brand, he was pleasantly impressed by the concept, and the meeting with Radu Savopol, the franchise’s founder, confirmed that this is the right decision: “Further business development and consolidation, especially during The next academy only reaffirmed to me how important it is to be under the “hat” of an experienced partner.

Petru considers that no matter how much experience you have, entrepreneurship makes its mark in both professional and personal development. Professionally, it gave him the chance to use the know-how acquired in the years of the corporation and to amplify it: “I could say that in the current context, the agility and flexibility that the position of entrepreneur offers you is a critical factor of business success.” Personally, entrepreneurship has brought him a lot of beautiful experiences due to the moments spent with clients: “It’s a great thing to have the chance to meet and talk to different people, each interaction being a different and interesting one.”

Until now, Peter has been guided by three elements that he considers the most significant in running his business. The first is related to the complete experience he wants to offer to the customers: “Coffee is not just about the product itself, even if it one of a very good quality. It’s about the story he tells and the client takes with him. This experience is built by paying attention to all five basic senses of the client: taste, sight, hearing, smell and touch. ”

The second important aspect for him is to succeed in building a community around the cafe: “For this it is necessary to be present in the cafe, to know your products, to know your customers very well and to create a pleasant environment in which the world to come and want to stay for a story, even for just five minutes. ”

The third aspect is the presence on social media. Nowadays, any business must be promoted both offline and online. This is what his son, Rareș, does: “My boy, who is in the 12th grade and is much closer to the way of thinking of our customer segment. I’m very proud of the way he does it. I can say that social media presence is another key factor that has contributed to the success of the business so far. ”

So, for Petru, entrepreneurship is about courage and confidence: “When you put your soul and work with growth and inspiration to excel in creating memorable experiences for your customers, when you have a partner in the franchisor, to rely on, and when you like what you do, it is much easier to overcome any challenge, be it a pandemic or an economic crisis or anything else. ”

Concluzie