Publicat 2020-02-19 11:43:12
[:ro] Regulamentul Oficial al Programului ”Academia 5 to go ” [:]
Află povestea antreprenorului care stă în spatele locației 5 to go
Despre [:ro] Regulamentul Oficial al Programului ”Academia 5 to go ” [:]

[:ro]Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul programului ”Academia 5 to go ” (denumită în continuare „Campania”) este 5 to go Concept S.R.L. („Organizatorul”), societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, București, sector 3, Oraș Bragadiru, Județul Ilfov, Str. Coralului, Nr. 2, Bl. 1, Sc. 1, Et. 7+M, Ap. 63, Cam 2, RO34652360 J23/3684/2018

1.2. În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.3. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.4. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul participanților. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art 2. Durata Campaniei și Premii

2.1. Campania va fi lansată la data de 1.11.2019 şi se va desfăşura până la data de 1.12.2020. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. În cadrul Campaniei nu se vor acorda premii.

Art3 –Descrierea campaniei și a mecanismului de donație

Campania se realizează în parteneriat cu Hope and Homes for Children, denumit în continuare Partener.

3.1 Organizatorul va dona 10% din valoarea fiecărui produs Flat White achiziționat în orice cafenea 5 to go în perioada campaniei.

3.2 Organizatorul va dona 1 leu la cumpărarea unui sirop pentru acasă, la care participanții vor primi gratuit și o carte poștală.

3.3. Organizatorul împreună cu Partenerul vor organiza și o serie de acțiuni „Barista pentru o zi” cu participarea persoanelor publice, iar valoarea produselor vândute de ei va fi donată integral pentru program.

Art. 4 – Regulamentul oficial al Campaniei

4.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, în mod gratuit, pe intreaga durată a Campaniei în urma unei solicitări scrise trimise prin e-mail la adresa oana@fivetogo, sau pe site-ul public al Organizatorului www.fivetogo.ro

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau intrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate catre public cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

Art. 5 – Dreptul de participare

5.1. Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) indiferent de reședință.

5.2. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Art.6 – Litigii

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi și Partener la prezența Campaniei se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.

6.2 Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, dar nu mai târziu de 1 lună de zile de la momentul producerii evenimentului.

Art 7 – Dispoziții finale

7.1 În cazul în care organizarea Campaniei este împiedicată de evenimente de forţă majoră, ori din motive independente de voinţa Organizatorului, aceasta îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea sau prelungirea Campaniei.

7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesaţi.[:]

Concluzie