Политика за поверителност

Компанията обработва поредица от лични данни на потребителите (независимо дали са регистрирани или не), когато използват уебсайта https://fivetogo.ro/ и/или която и да е услуга, предлагана от нашата компания.
Тази политика за поверителност описва какви видове лични данни се обработват, как се използват, какви са вашите възможности във връзка с тази обработка, както и как ще зачитаме правата, които имате като субект на данни съгласно закона за защита на лични данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR“).
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА ИЛИ НЯКОЯ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ, ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ПОЛИТИКА, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ КАК СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

1. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ?

5 TO GO CONCEPT SRL, базирана в Румъния, е оператор на лични данни, съгласно законодателството за защита на личните данни, включително GDPR, по отношение на личните данни на Потребителите, събирани и обработвани чрез уебсайта https:/ /fivetogo.ro/ и/или в контекста на Услугите, предлагани чрез или във връзка със Сайта.
За обработка на лични данни можете да се свържете с Дружеството, като използвате следните данни за контакт: здравей@fivetogo.ro

2. КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Компанията обработва личните данни, които ни предоставяте, когато използвате сайта, регистрирате се на нашата страница, договорите услуга, регистрирате се за нашите кампании (и/или кампании, организирани съвместно с нашите партньори), желаете да получавате търговски съобщения или да участвате в нашите анкети и въпросници или се свържете с нас по всяко средство за комуникация, ако се свържете с нашата компания 5 TO GO CONCEPT SRL чрез формуляра за контакт на уебсайта https://fivetogo.ro/, предоставените от вас данни (име, фамилия, адрес, телефон, имейл и всички други съобщени лични данни) ще се съхраняват и обработват само след проверка на изричното приемане в долната част на формуляра за контакт. Ние също така използваме бисквитки и подобни технологии, за да разпознаваме вас и вашите устройства хората да използват бисквитки. Начинът, по който използваме тези технологии, е описан в Политиката за бисквитки.

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ОФЕРТИ

В определени ситуации може да използваме информацията, която събираме от вас, в комбинация с данни, които получаваме от нашите екипи по продажби и/или маркетинг за вашето взаимодействие с Компанията, за да ги използваме в контекста на нашия комуникационен маркетинг. Искаме да направим нашия маркетинг по-ефективен, като предлагаме на нашите клиенти подходящи и персонализирани продукти/услуги [Също така, ако сте съгласни, можем да извършим разширен анализ на вашите интереси и предпочитания, произтичащи от информацията, която имаме за вас от взаимодействието с нас, т.к. както и чрез комбиниране на данни, получени от трети страни (напр. чрез технологии за анализ на уеб сърфиране), за да ви изпращаме търговски съобщения, съобразени с вашите нужди и предпочитания] Можем да извършваме различни доклади, анализи и статистически проучвания относно организирани маркетингови кампании и техния успех, продажби/обработка дейност.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ПОДПИСАН С НАС

Когато поискате предоставяне на услуги, ние може да обработим определени лични данни, необходими за тези цели (напр. собствено и фамилно име, адрес за доставка/доставка, данни за транзакция и др.)

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ И ПОДДРЪЖКА

Имаме интерес да предлагаме адекватни услуги чрез Сайта на всички хора, които имат достъп до него. Поради това ние обработваме поредица от лични данни за целите на управление на отношенията с Потребителите на сайта, например когато те се свързват с нас с различни въпроси или искания относно функционалностите на сайта, въпроси относно услугите на Дружеството, предлагани чрез сайта и др. Правно основание: чл. 6(1)(f) GDPR – законен интерес, състоящ се в нашия интерес да предоставяме адекватни услуги.

6. АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТНОСНО РАБОТАТА НА САЙТА, БИСКВИТКИТЕ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

Можем да използваме личните данни, които Потребителите предоставят или които събираме в контекста на използването на Услугите, с цел извършване на анализи и статистика за нашите Услуги, включително как работи Сайтът или се предлагат Услугите. Анализите и статистиките, които правим, ни помагат да разберем по-добре как бихме могли да подобрим нашите услуги или функционалностите на сайта. Освен това бисквитките и подобни технологии се използват, за да ви предоставят реклама въз основа на интереси.

7. ВРЪЗКА ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Ние внедрихме различни механизми за взаимно свързване със страници в социални медии, като Facebook, Twitter, YouTube и Instagram, така че да имате по-лесен достъп до съдържанието, публикувано от нас на Сайта и/или свързаните с нас акаунти в тези социални мрежи, ако имате достъп до публикували съдържание в тези социални мрежи или коментирали в тези социални мрежи, или влизали в уебсайта чрез акаунта във Facebook, поредица от публични данни от вашия профил в тези социални мрежи ще ни бъдат предадени от операторите на тези мрежи за социализация.

8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЯКОИ ЗАКОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Понякога обработката на данни е необходима за изпълнение на нашите законови задължения, като например: • докладване пред съответните данъчни власти и водене на счетоводни записи; • архивиране на данните съгласно приложимото законодателство.

9. ЗАЩИТА НА ПРАВА И ИНТЕРЕСИ В ПРАВОСЪДИЕТО

За установяване, упражняване или защита на право по съдебен ред в производство пред съд, административно производство или други официални процедури, в които Дружеството участва.

10. НА КОГО РАЗКРИВАМЕ ДАННИ

Можем да разкрием вашите лични данни на (i) субектите и/или лицата, упълномощени от нас (от ЕИП или от трети страни), участващи в предоставянето на Услугите, включително предоставянето на търговски съобщения (като доставчици на центрове за данни, услуги доставчици на плащания за различни разплащателни средства, доставчици на платформи за електронна поща като Google Mail), или ако имаме задължението да разкрием лични данни, за да спазим законово задължение или решение на съдебен орган, публичен орган или държавен орган ; или (iii) ако сме задължени или по друг начин ни е разрешено да направим това в съответствие с приложимото законодателство. Също така, вашите лични данни могат да бъдат разкрити на трети страни, доставчици на бисквитки и подобни технологии, както е описано в Политиката за бисквитки.

11. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ

Съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са били събрани, в съответствие с вътрешните процедури за съхранение на данни, включително приложимите правила за архивиране. Например, ако сте наш клиент, вашите лични данни ще бъдат съхранявани за целия срок на договорните отношения, плюс минимален период от 3 години след прекратяването (колкото е давностният срок за съдебни искове). Впоследствие някои лични данни могат да бъдат съхранявани за по-дълъг период, за целите на архивирането, съгласно приложимите правила за архивиране.

12. КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ВИЕ КАТО ЛИЦЕ С ДАННИ?

Съгласно закона вие имате следните права като субект на данни:
а) Право на достъп можете да получите от нас потвърждението, че обработваме вашите лични данни, както и информация относно спецификата на обработката
б) Право на промяна, можете да поискате от нас да променим вашите неверни лични данни или, в зависимост от случая, да допълним данните, които са непълни.
в) Право на изтриване, можете да поискате изтриване на лични данни, когато: (i) те вече не са необходими за целите, за които сме ги събрали и обработваме; (ii) Вие сте оттеглили съгласието си за обработка на данни и ние не можем повече да ги обработваме на друго правно основание; (iii) данните се обработват против закона; съответно (iv) данните трябва да бъдат изтрити съгласно съответното законодателство.
г) Оттегляне на съгласието и право на възражение Можете да оттеглите съгласието си по всяко време относно обработката на данни въз основа на съгласие. Можете също така да възразите по всяко време срещу обработване за маркетингови цели, включително профилиране, извършвано за тази цел, както и обработване въз основа на легитимния интерес на Компанията, по причини, свързани с вашата конкретна ситуация.
д) Ограничение При определени условия можете да поискате ограничаване на обработката на вашите Лични данни
е) Право на преносимост на данните, доколкото ние обработваме данните с автоматични средства, можете да поискате от нас, при условията на закона, да предоставим вашите данни в структуриран вид, често използван и който може да се чете автоматично. Ако поискате това от нас, ние можем да предадем вашите данни на друго лице, ако това е технически възможно.
g) Право на подаване на жалба до надзорния орган Имате право да подадете жалба до надзорния орган за обработка на данни, ако смятате, че правата ви са били нарушени: Националния орган за надзор на личните данни от Румъния B- Mr . Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, пощенски код 010336 Букурещ, Румъния [email protected]
ЗА ДА УПРАЖНЯВАТЕ ПРАВАТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС, ИЗПОЛЗВАЙКИ ИМЕЙЛ АДРЕС: здравей@fivetogo.ro