Academia 5 to go

Regulamentul Oficial al Programului ”Academia 5 to go ”

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul programului ”Academia 5 to go ” (denumita in continuare „Campania”) este 5 to go Concept S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Oras Bragadiru, Judetul Ilfov, Str. Coralului, Nr. 2, Bl. 1, Sc. 1, Et. 7+M, Ap. 63, Cam 2, RO34652360 J23/3684/2018

1.2. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.3. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.4. Prin participarea la aceasta Campania, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art 2. Durata Campaniei și Premii

2.1. Campania va fi lansată la data de 1.11.2019 şi se va desfăşura până la data de 31.01.2020. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2. În cadrul Campaniei nu se vor acorda premii.

Art3 –Descrierea campaniei și a mecanismului de donație

Campania se realizează în parteneriat cu Hope and Homes for Children, denumit în continuare Partener.

3.1 Organizatorul va dona 10% din valoarea fiecărui produs Flat White achiziționat în orice cafenea 5 to go în perioada campaniei.

3.2 Organizatorul va dona 1 leu la cumpărarea unui sirop pentru acasă, la care participantii vor vor primi gratuit și o carte poștală.

3.3. Organizatorul împreună cu Partnerul vor organiza și o serie de acțiuni „Barista pentru o zi” cu participarea persoanelor publice, iar valoarea produselor vândute de ei va fi donată integral pentru program.

Art. 4 – Regulamentul oficial al Campaniei

4.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa [email protected], sau pe site-ul public al Organizatorului www.fivetogo.ro

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 5 – Dreptul de participare

5.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie toate persoanele care urmăresc ca prin achiziționarea produselor participante la Campanie să contribuie în programul Academia 5 to go.

5.2. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Art.6 – Litigii

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi și Partener la prezenta Campaniese vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fisoluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti.

6.2 Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Campaniei se va face în scris, în

termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul

cauzator de prejudicii, dar nu mai târziu de 1 lună de zile de la momentul producerii

evenimentului.

Art 7 – Dispoziții finale

7.1 În cazul în care organizarea Campaniei este împiedicată de evenimente de forţă majoră, ori

din motive independente de voinţa Organizatorului, aceasta îşi rezervă dreptul de a decide, după caz,încetarea sau prelungirea Campaniei.

7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesaţi.